Dr.uz - Eğitim | İlkyardım
Eğitim
İlkyardım

İlkyardım Eğitimini Düzenleyen Kanunlar

İlkyardım Eğitimleri; 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de de değişikliği yayımlanan İkyardım Yönetmeliğiyle düzenlenmiştir. 

İlkyardımcı (Madde 16)

Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi (20) personel için bir (1) "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan (ağır ve tehlikeli) işyerlerinde her on (10) personel için bir (1) "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur. Bu madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

DRUZ İlkyardım Eğitim Merkezi Yetkisi

İstanbulUzman; 6331 sayılı yönetmeliğe uygun olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün "14.04.2011 tarih ve 2011/123758 Belge Numarasıyla" yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Kurumudur.

Eğitim Konuları (Madde 17)

Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslar arası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarının destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir. Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Bakanlık tarafından duyurulur. Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez.

İlkyardım Eğitim Süresi (Madde 18)

İlkyardım eğitimleri “temel ilkyardım eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir. Eğitim süreleri temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

Yeterlilik (Madde 20)

Katılımcılar eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularında bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından "Katılımcı Belgesi" düzenlenir. Sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır. Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur. Mesul müdür, sınav kağıtlarını on yıl süreyle saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir."

Sertifika (Madde 21)

Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır. İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimlerin, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 295’nci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır. 
Dokümanlar